எகிப்தின் சுயெஸ் கால்வாயில் எவர்கிரீன் என்ற மிகப் பெரிய கண்டெயினர் கப்பல் குறுக்காக அடைத்துக் கொண்டு நிற்கின்றது.இதனால் கொரோனா பெரும் தொற்றால் ஏற்கனவே பெரிதும் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கும்…